Thay đổi giao diện và một số chức năng ADMIN trong WordPress

0
23
Thay đổi Logo login Wordpress

Thay đổi đường dẫn logo login WordPress

function custom_admin_logo() {
echo '<style type="text/css">
body.login div#login h1 a {
background-image: url(' . get_bloginfo('template_directory') . '/images/luydigi.png) !important;
background-position: 0 !important;
}
</style>';
}
add_action( 'login_enqueue_scripts', 'custom_admin_logo' );

Nhớ thay đổi đường dẫn đến logo nhé

Vô hiệu hoá/tắt thanh Admin Bar cho mọi Users Trừ Quản trị viên

Thêm đoạn mã này trong tập tin functions.php wordpress()

add_action('after_setup_theme', 'remove_admin_bar');

function remove_admin_bar() {

    if (!current_user_can('administrator') && !is_admin()) {

      show_admin_bar(false);

    }

}

Vô hiệu hóa trang quản trị WordPress

add_action( 'admin_init',  function () {

    if ( ! current_user_can( 'administrator' ) && ('/wp-admin/admin-ajax.php' != $_SERVER['PHP_SELF']) ) {

        wp_redirect( home_url() );

        exit;

    }

});

Chuyển hướng đến trang quản trị

function my_login_redirect( $redirect_to, $request, $user ) {

        //check for admins

        if ( in_array( 'administrator', $user->roles ) ) {

            // redirect them to the default place

            return $redirect_to;

        } else {

            return site_url('textbook');

        }

}

add_filter( 'login_redirect', 'my_login_redirect', 10, 3 );

tất cả các đoạn mã đều thay vào trong funtions.php